blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Ureterp
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins
Accountants
Er zijn geen accountants gevonden
Administratiekantoren
Er zijn geen administratiekantoren gevonden
Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden

Er zijn antiekwinkels gevonden in Ureterp Antiekwinkels

Slag
Selmien West 2
9247TS  URETERP
0512-301695

Apotheken
Er zijn geen apotheken gevonden

Er zijn architectenbureaus gevonden in Ureterp Architectenbureaus

Omgevingarchitektuur Clemens Schoon BNT
Selmien East 49
9247TT  URETERP
0512-301614

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Ureterp Assurantietussenpersonen

Roos
Weibuorren 75
9247BA  URETERP
0512-301224

Er zijn automatiseringsbureaus gevonden in Ureterp Automatiseringsbureaus

Bonet Automatisering
Boerestreek 19
9247CB  URETERP
0512-300919

Autoplaatwerk-spuiterijen
Er zijn geen autoplaatwerk-spuiterijen gevonden

Er zijn autoreparateurs gevonden in Ureterp Autoreparateurs

Multi Merk
Weibuorren 1A
9247AX  URETERP
0512-301204

Autowasserijen
Er zijn geen autowasserijen gevonden
Banken
Er zijn geen banken gevonden

Er zijn basisscholen gevonden in Ureterp Basisscholen

Ver. Stg. Sch. v. Ond. naar de Leer der Geref. Kerk. in Ned.
Kruslings 7
9247EK  URETERP

Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden

Er zijn belastingadviseurs gevonden in Ureterp Belastingadviseurs

Veen Management & Advies B.V.
Selmien West 4
9247TS  URETERP
0512-303748

Binnenhuisarchitecten
Er zijn geen binnenhuisarchitecten gevonden

Er zijn binnenvaart gevonden in Ureterp Binnenvaart

Bouma
Weibuorren 114
9247BD  URETERP
0512-301617

Er zijn bloemisten gevonden in Ureterp Bloemisten

Tuincentrum Bijma
Butewei 26
9247WL  URETERP
0512-302603

Boekenspecialisten
Er zijn geen boekenspecialisten gevonden
Boekenuitgeverijen
Er zijn geen boekenuitgeverijen gevonden

Er zijn bouwmarkten gevonden in Ureterp Bouwmarkten

Antonides D.H.Z.
De Gilden 18
9247CX  URETERP
0512-301275

Er zijn bouwspecialisten gevonden in Ureterp Bouwspecialisten

Apart Meubel- Interieurbouw
De Gilden 3
9247CX  URETERP
0512-303553

Er zijn bruingoedwinkels gevonden in Ureterp Bruingoedwinkels

Westerhuis Audio & Video
Weibuorren 86
9247BC  URETERP
0512-301484

Er zijn cafes gevonden in Ureterp Cafes

Peti
Weibuorren 56
9247BC  URETERP
0512-301469

Cateraars
Er zijn geen cateraars gevonden
Computerwinkels
Er zijn geen computerwinkels gevonden

Er zijn cv-installateurs gevonden in Ureterp Cv-installateurs

FEBA Warmtepompen & Advies
Wylp 15
9247GH  URETERP
0512-303193

Er zijn dakdekkers-dakconstructeurs gevonden in Ureterp Dakdekkers-dakconstructeurs

Hoekstra & Zn.
Verbindingsweg 13
9247CE  URETERP
0512-302104

Dansscholen
Er zijn geen dansscholen gevonden

Er zijn dierenasielen gevonden in Ureterp Dierenasielen

Fak‚nsjehŻs Kattewille
Boerestreek 21
9247CB  URETERP

Dierenwinkels
Er zijn geen dierenwinkels gevonden
Discos
Er zijn geen discos gevonden
Drankwinkels
Er zijn geen drankwinkels gevonden
Dumpzaken
Er zijn geen dumpzaken gevonden
Economisch-adviesbureaus
Er zijn geen economisch-adviesbureaus gevonden

Er zijn fietswinkels gevonden in Ureterp Fietswinkels

Dijk Tweewielers
Weibuorren 78
9247BC  URETERP
0512-302980

Fitnesscentra
Er zijn geen fitnesscentra gevonden
Fotografen
Er zijn geen fotografen gevonden

Er zijn fotografiewinkels gevonden in Ureterp Fotografiewinkels

Foto Van Dijk-Huizenga
Lijteplein 3
9247EP  URETERP
0512-303335

Fysiotherapeuten
Er zijn geen fysiotherapeuten gevonden

Er zijn glazenwassers gevonden in Ureterp Glazenwassers

Window Cleaning
Verbindingsweg 20
9247CE  URETERP
0512-300512

Er zijn goederenvervoer gevonden in Ureterp Goederenvervoer

Drent Transport
De Feart 159
9247CN  URETERP
0512-301989

Er zijn grondverzetters gevonden in Ureterp Grondverzetters

Shovelverhuur Bennie Veenstra
Verbindingsweg 3
9247CE  URETERP
0512-302791

Hardware-consultants
Er zijn geen hardware-consultants gevonden

Er zijn hondentrimsalons gevonden in Ureterp Hondentrimsalons

It Skanske
Schansweg 8
9247SE  URETERP
0512-301955

Horloge-reparateurs
Er zijn geen horloge-reparateurs gevonden
Hotelrestaurants
Er zijn geen hotelrestaurants gevonden
Hoveniersbedrijven
Er zijn geen hoveniersbedrijven gevonden
Incassobureaus
Er zijn geen incassobureaus gevonden
Interieurbouwers
Er zijn geen interieurbouwers gevonden
Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden
Jachthavens
Er zijn geen jachthavens gevonden
Juweliers
Er zijn geen juweliers gevonden
Kampeerterreinen
Er zijn geen kampeerterreinen gevonden

Er zijn kappers gevonden in Ureterp Kappers

Anja Coiffures
Lijteplein 4
9247EN  URETERP
0512-300804

Keukenspecialisten
Er zijn geen keukenspecialisten gevonden

Er zijn kinderopvang gevonden in Ureterp Kinderopvang

Peuterspeelplaats Hummelterp
De Skeauwen 16A
9247BT  URETERP

Er zijn klusbedrijven gevonden in Ureterp Klusbedrijven

Varwijk
Boerestreek 11
9247CB  URETERP
0512-301516

Koeriers
Er zijn geen koeriers gevonden
Kunstwinkels
Er zijn geen kunstwinkels gevonden

Er zijn lasbedrijven gevonden in Ureterp Lasbedrijven

Winter
Beakendyk 8
9247WN  URETERP
0512-302876

Loodgieters
Er zijn geen loodgieters gevonden

Er zijn makelaars gevonden in Ureterp Makelaars

Varwijk & Sibma
Weibourren 108
9247BD  Ureterp
0512-300668

Er zijn maneges gevonden in Ureterp Maneges

Stal Henco
Selmien East 37
9247TT  URETERP
0512-512630

Massagesalons-afslankstudios
Er zijn geen massagesalons-afslankstudios gevonden

Er zijn metselaars gevonden in Ureterp Metselaars

Veen
Boekweitpaed 11
9247BP  URETERP
0512-303252

Er zijn meubelmakers gevonden in Ureterp Meubelmakers

Apart Meubel- Interieurbouw
De Gilden 3
9247CX  URETERP
0512-303553

Er zijn meubelstoffeerders gevonden in Ureterp Meubelstoffeerders

Kooi
De Feart 149
9247CN  URETERP
0512-302981

Meubelzaken
Er zijn geen meubelzaken gevonden
Modeontwerpers
Er zijn geen modeontwerpers gevonden
Motorfietswinkels
Er zijn geen motorfietswinkels gevonden

Er zijn notarissen gevonden in Ureterp Notarissen

Notariskantoor Kooi & De Vries
De Telle 1
9247BH  URETERP
0512-303403

Er zijn opinieonderzoekers gevonden in Ureterp Opinieonderzoekers

Apart Meubel- Interieurbouw
De Gilden 3
9247CX  URETERP
0512-303553

Opticiens
Er zijn geen opticiens gevonden

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Ureterp Organisatie-adviesbureaus

Great Advice
De Feart 32
9247CP  URETERP

Parfumerie
Er zijn geen parfumerie gevonden
Participatiemaatschappijen
Er zijn geen participatiemaatschappijen gevonden
Passagiersvaart-veerdiensten
Er zijn geen passagiersvaart-veerdiensten gevonden

Er zijn pensions gevonden in Ureterp Pensions

Oerterper Gastenkeamers
De Mersken 9
9247WK  URETERP
0512-303991

Er zijn postorderbedrijven gevonden in Ureterp Postorderbedrijven

PoolCool
Opgong 1
9247TM  URETERP
0512-543010

Projectontwikkelaars
Er zijn geen projectontwikkelaars gevonden
Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden
Publicrelationbureaus
Er zijn geen publicrelationbureaus gevonden
Rechtskundig-adviesbureaus
Er zijn geen rechtskundig-adviesbureaus gevonden
Reclamebureaus
Er zijn geen reclamebureaus gevonden

Gesponsorde links

Reclamedrukkerijen
Er zijn geen reclamedrukkerijen gevonden
Registeraccountants
Er zijn geen registeraccountants gevonden
Reisbemiddelaars
Er zijn geen reisbemiddelaars gevonden
Reisorganisaties
Er zijn geen reisorganisaties gevonden
Religieuze-organisaties
Er zijn geen religieuze-organisaties gevonden

Er zijn rijscholen gevonden in Ureterp Rijscholen

Hoekstra
Lange Baan 2
9247ED  URETERP
0512-303148

Schadeverzekeraars
Er zijn geen schadeverzekeraars gevonden

Er zijn schilders gevonden in Ureterp Schilders

de Haan
Skoalleane 2C
9247CS  URETERP
0512-302191

Schoenreparatie
Er zijn geen schoenreparatie gevonden
Schoonmaakbedrijven
Er zijn geen schoonmaakbedrijven gevonden
Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Ureterp Sociaal-cultureel-werk

Klubwerk Geestelijk Gehandicapten Pypskoft
Harspit 14
9247DV  URETERP

Software-consultants
Er zijn geen software-consultants gevonden
Software-producenten
Er zijn geen software-producenten gevonden
Speciaal-basisonderwijs
Er zijn geen speciaal-basisonderwijs gevonden

Er zijn speelgoedwinkels gevonden in Ureterp Speelgoedwinkels

Slot-Parts And Toys
Bouekers 39
9247AP  URETERP
0516-301625

Sport-speciaalzaken
Er zijn geen sport-speciaalzaken gevonden
Stedebouwkundig-adviesbureaus
Er zijn geen stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden
Stratenmakers
Er zijn geen stratenmakers gevonden
Stukadoren
Er zijn geen stukadoren gevonden
Tabakswinkels
Er zijn geen tabakswinkels gevonden
Tandartsen
Er zijn geen tandartsen gevonden
Tandtechnische-bedrijven
Er zijn geen tandtechnische-bedrijven gevonden
Taxibedrijven
Er zijn geen taxibedrijven gevonden

Er zijn tegelzetters gevonden in Ureterp Tegelzetters

Vries Tegelwerken
Mounleane 8
9247CW  URETERP
0512-303626

Telecomwinkels
Er zijn geen telecomwinkels gevonden

Er zijn textiel-winkels gevonden in Ureterp Textiel-winkels

Looijenga Textiel
Weibuorren 104
9247BD  URETERP
0512-301320

Thuiszorg
Er zijn geen thuiszorg gevonden

Er zijn timmermannen gevonden in Ureterp Timmermannen

Hoekstra
De Feart 19
9247CK  URETERP
0512-303161

Transporteurs
Er zijn geen transporteurs gevonden
Tuincentra
Er zijn geen tuincentra gevonden
Uitleenbedrijven
Er zijn geen uitleenbedrijven gevonden
Uitvaartverzorgers
Er zijn geen uitvaartverzorgers gevonden
Uitzendbureaus
Er zijn geen uitzendbureaus gevonden
Vakantiehuizen
Er zijn geen vakantiehuizen gevonden
Veeteelt-diensten
Er zijn geen veeteelt-diensten gevonden
Verhuur-personenautos
Er zijn geen verhuur-personenautos gevonden
Vertalers
Er zijn geen vertalers gevonden
Verzorgingshuizen
Er zijn geen verzorgingshuizen gevonden
Videotheken
Er zijn geen videotheken gevonden
Viswinkels
Er zijn geen viswinkels gevonden
Vloerleggers
Er zijn geen vloerleggers gevonden
Webdesigners
Er zijn geen webdesigners gevonden
Webhosting
Er zijn geen webhosting gevonden
Woningbouwverenigingen
Er zijn geen woningbouwverenigingen gevonden
Woningstoffeerderijen
Er zijn geen woningstoffeerderijen gevonden

Er zijn zitmeubel-makers gevonden in Ureterp Zitmeubel-makers

Apart Meubel- Interieurbouw
De Gilden 3
9247CX  URETERP
0512-303553

  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid